První kroky

Jedná se o zveřejňování rad, metodik, postupů a informací pro začínající podnikatele ve fázi počátečního (do 1 roku) a následného (do 3 let) rozvoje včetně zveřejňování informací o činnosti Informačních center v SR a ČR a publikování nejfrekventovanějších dotazů a odpovědí.

Občané EU mají právo:

 • založit si vlastní podnik (či působit jako živnostník) v kterékoli zemi EU

 • zřídit ke stávajícímu podniku se sídlem v jedné zemi EU pobočku či dceřinou společnost v jiné členské zemi Unie.

Informace jsou na stránkách Europa http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_cs.htm#czech-republic_cs_setting-up

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje na sekci Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

2. Vstup do podnikání — fyzická osoba

2.1. Funkce CRM

Registrační povinnosti fyzické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona, je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (centrálním registračním místě — CRM), jímž jsou určené odbory v 227 obcích na území ČR.

Na CRM je možné prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) učinit tyto registrace, resp. přihlášky a hlášení do následujících evidencí:

Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

 • ohlášení živnosti
 • žádost o koncesi

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k nemocenskému pojištění a k důchodovému spoření OSVČ

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Ve vztahu k Úřadu práce:

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Ve vztahu k finančnímu úřadu je možno na CRM podat přihlášku nebo učinit oznámení pouze za předpokladu, že fyzická osoba nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě. I v případě využití služeb CRM je zapotřebí vyplnit formulář Ministerstva financí, prostřednictvím něhož lze učinit následující přihlášky:

 • přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihláška k dani silniční
 • přihláška k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti; daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně; zajišťující daň z příjmů
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny.

2.2. Získání živnostenského oprávnění

2.2.1. Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti

K získání živnostenského oprávnění je zapotřebí splnit následující všeobecné podmínky provozování živnosti, kterými jsou:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti

 • bezúhonnost — prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si zajistí CRM (není—li zapotřebí doložit výpis z obdobné evidence z jiného státu).

U živností vyžadujících splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (odbornou způsobilost) je nutno doložit doklady prokazují odbornou způsobilost, tj. doklady o vzdělání, praxi, osvědčení, oprávnění, případně i autorizaci — podle druhu živnosti:

 • řemeslné živnosti — odborná způsobilost dle § 21 a § 22 živnostenského zákona

 • vázané a koncesované živnosti — odborná způsobilost dle § 24, resp. § 27 a přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona

 • některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání souhlasu dalšího orgánu státní správy.

Pokud ohlašovatel (žadatel o koncesi) nesplňuje sám podmínky odborné způsobilosti, může ustanovit odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. K ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi je pak v tomto případě nutné doložit souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce (možno využít dokument "Prohlášení odpovědného zástupce").

U ohlašovatele (žadatele o koncesi) ani jeho odpovědného zástupce nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedená v § 8 živnostenského zákona, např. uložený zákaz činnosti, překážka související s insolvenčním řízením nebo vzniklá z důvodu zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení zákona.

Liší—li se adresa sídla ohlašovatele (žadatele o koncesi) od jeho bydliště, je nutné doložit k ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) ještě doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je sídlo umístěno (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.). Tento doklad je nutno doložit i v případě, pokud je adresa bydliště shodná s adresou sídla, ale tato adresa je zároveň adresou ohlašovny, správního orgánu nebo zvláštní matriky.

Dále je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,— Kč při vstupu do živnostenského podnikání; 500,— Kč při dalším ohlášení nebo podání další žádosti o koncesi; 50,— Kč navíc při využití služby kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

2.2.2. Vznik a prokazování práva provozovat živnost

Právo provozovat živnost vzniká:

 • u ohlašovacích živností (pokud jsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je bez vady) dnem ohlášení živnosti živnostenskému úřadu (CRM)

 • u ohlašovacích živností (pokud nejsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je vadné) živnostenský úřad vyzve k doložení chybějící dokladů ve stanovené lhůtě; pokud jsou vady podání odstraněny — oprávnění vzniká rovněž dnem ohlášení

 • u koncesovaných živností vzniká právo provozovat živnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění:

 • výpisem ze živnostenského rejstříku

 • do vydání výpisu ze živnostenského rejstříku stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (viz bod 2.3.) nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

2.2.3. Zahraniční fyzická osoba (fyzická osoba, která nemá bydliště na území ČR)

U zahraniční fyzické osoby je odlišně upraveno dokladování bezúhonnosti, a to následovně:

 • občan členského státu Evropské unie včetně občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občana Švýcarské konfederace, jejich rodinných příslušníků a dalších osob, které jsou uvedeny v § 70 odst. 1 živnostenského zákona, dokládají bezúhonnost výpisem z evidence trestů ze země, jejímž jsou občanem nebo z členského státu posledního pobytu (nevydává—li tento stát výpis z evidence trestů, pak čestné prohlášení učiněné u notáře nebo jiného orgánu těchto států), tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců; tyto osoby mohou rovněž předložit výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož jsou občanem, nebo členského státu posledního pobytu;

 • občan z tzv. třetích států (tj. vyjma osob shora uvedených), který nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem (nevydává—li tento stát výpis z evidence trestů, pak čestné prohlášení učiněné u notáře nebo jiného orgánu státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu) a zároveň výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si zajistí CRM, tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

Dále je občan z tzv. třetích států povinen doložit rovněž doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

U zahraniční fyzické osoby (občana "třetí země") je odlišně upraven i vznik práva provozovat živnost, jedná—li se o osobu, která živnostenskému úřadu prokázala splnění všech podmínek provozování živnosti kromě podmínky povolení k pobytu. Právo provozovat živnost vznikne této osobě dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost ohlášena (byla podána žádost o koncesi) za předpokladu, že tento doklad bude doložen do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky ve smyslu § 93 zákona o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zároveň ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu vydaného živnostenským úřadem pro účely řízení o povolení k pobytu.

Živnostenské podnikání je sekcí, kde naleznete:

Živnostenský zákon

Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení.

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Novelizace nařízením vlády č. 365/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014.

Úprava registru živnostenského podnikání

Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropké unie.

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky

Dočasné a příležitostné poskytování služeb na území České republiky v činnostech, které jsou živnostmi. Oznamování výkonu regulované živnosti uznávacímu orgánu.

Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR

Vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě vykonávat regulovanou činnost, která je živností.

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání - "Žádost o uznání odborné kvalifikace".

Počty podnikatelů dle občanství podnikajících v České republice

Počty podnikatelů dle občanství podnikajících v České republice k 31. 12. 2014.

Kontrolní činnost odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2014

Odbor živností MPO uskutečnil v roce 2014 pět kontrol u krajských živnostenských úřadů.

Adresář živnostenských úřadů

Novela živnostenského zákona snižující administrativní zátěž podnikatelů

Snížení administrativní zátěže podnikatelů i zvýšení ochrany osobních údajů osob vedených v živnostenském rejstříku

Průvodce živnostenským podnikáním

Průvodce živnostenského podnikání pro české fyzické osoby

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká fyzická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro české právnické osoby

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká právnická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO - občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční fyzická osoba kromě občanů EU, EHP a Švýcarska)

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba.

Integrace cizinců

Integrace cizinců

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky