První kroky

Jedná se o zveřejňování rad, metodik, postupů a informací pro začínající podnikatele ve fázi počátečního (do 1 roku) a následného (do 3 let) rozvoje včetně zveřejňování informací o činnosti Informačních center v SR a ČR a publikování nejfrekventovanějších dotazů a odpovědí.

Ne vždy je třeba vést účetnictví, v některých případech postačí daňová evidence či uplatnění výdajů procentem z příjmů. Kolik činí paušální výdaje, jakými pravidly se řídí „daňovka“ a jak na vedení účetnictví?

Velká část podnikatelů uplatňuje výdaje stanovené procentem z příjmů. Není třeba skladovat všechny doklady a vést složitou evidenci. Pouze plátci daně z přidané hodnoty vedou speciální evidenci potřebnou k DPH. 

Další možností je uplatnění skutečných výdajů, tj. vedení daňové evidence. Zde jsou již stanovena určitá pravidla a knihy, kde jsou zachyceny příjmy, výdaje, pohledávky, závazky a další.  

Účetnictví lze vést i dobrovolně. Ovšem v určitých případech je povinné. Pravidla se řídí  zejména zákonem o účetnictví, který stanoví účtovou osnovu, postup účtování, odpisování i archivaci účetních dokladů.  

E-booky pro váš tablet nebo čtečku

Stahujte nejnovější knihy v elektronické formě z edice Podnikatel.cz. Nabízíme například praktického pomocníka při začátku podnikání, novinky v občanském zákoníku či poutavé příběhy podnikatelů. Prohlédněte si nabídku e-booků

Slovníček pojmů

Daňová evidence = nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Jejím prostřednictvím se zjišťuje základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. 

Účetnictví = bývalé podvojné účetnictví. Základem účetnictví je podvojný zápis, tj. zaznamenání každé položky současně na dva účty. 

Účetní výkazy = prostředník komunikace výsledků účetnictví uživatelům. Jejich souhrn je nazýván účetní závěrka. 

OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná. 

Daň = povinná platba do veřejného rozpočtu. Daně jsou placeny pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech. Daň je platbou: nenávratnou, nedobrovolnou, neúčelovou (plátce neovlivňuje, na co jsou poté peníze použity), opakovanou, ve prospěch veřejného rozpočtu. 

Plátce a poplatník = poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.  

Daňová evidence

Daňovou evidencí se rozumí evidence majetku a závazků a příjmů a výdajů. Mohou ji vést pouze některé fyzické osoby. Na základě daňové evidence se vypočítává daň z příjmů fyzických osob.

Daňovou evidenci vedou všechny fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou, nejsou tedy uvedeny v § 1 odst. 2 zákona o účetnicví.Da­ňová evidence slouží ke stanovení základu daně a následně i pro výpočet výše daně z příjmů fyzických osob. Upravuje ji § 7b zákona o daních z příjmů.

Daňová evidence není tak náročná na čas a informace jako účetnictví, přesto musí podnikatel znát základní pravidla. Zákon stanovuje pouze obsah daňové evidence, přesná forma i způsob vedení zůstává na volbě podnikatele. Může použít speciální počítačový program, ručně vedené deníky, nebo třeba jen evidenci v Excelu. Důležité je, aby mohl kdykoliv správci daně prokázat stav svého majetku a závazků.

Které knihy používat v daňové evidenci

Nejdůležitější knihou v daňové evidenci je deník příjmů a výdajů. V deníku není potřeba rozlišovat, zda se jedná o příjmy či výdaje v hotovosti nebo o pohyby na bankovním účtu. Nemusí se rovněž dopočítávat ani průběžné zůstatky hotovosti a peněz v bance. Tyto údaje podnikatelé nemusí vyplňovat ani do daňového přiznání. I přesto podnikatelé, snad i pro vlastní potřeby, často hotovostní a bezhotovostní příjmy a výdaje rozlišují přesně.

V deníku příjmů a výdajů podnikatel naopak povinně rozliší příjmy a výdaje tzv. daňově účinné, což jsou položky, které ovlivňují základ daně, a příjmy a výdaje neovlivňující základ daně. Každý daňový výdaj musí být doložen příslušným dokladem. Doklady musí být očíslovány, pro lepší přehlednost se doporučuje i seřazení podle data. 

Záleží na podnikateli, jestli se rozhodne mít jednu knihu pohledávek a jednu knihu závazků pro všechny subjekty, se kterými spolupracuje, dohromady. Stejně tak může mít pro každý či jen některý subjekt vlastní individuální knihu. Při evidenci pohledávek a závazků je vhodné jednotlivé položky číslovat, evidovat datum vystavení (přijetí), částku, splatnosti a údaje o zaplacení, včetně dokladu, kde je platba zaznamenána (pokladní doklad, výpis z bankovního účtu apod.).

Podnikatelé mohou vést speciální knihy zásob, mezd, popř. podle potřeby detailnější evidenci majetku. Plátce DPH vede evidenci k DPH. Pokud součástí knihy pohledávek a závazků nejsou daně nepřímé, je vhodné vytvořit i knihu pro sledování těchto daní. Samozřejmostí je i evidence karet časového rozlišení, zákonných rezerv apod. 

V souladu se zákonem o daních z příjmů musí podnikatel vždy k 31. prosinci (nebo ke dni ukončení podnikání) zjistit skutečný stav zásob (materiál, zboží), dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek a závazků a o tomto zjištění provést zápis. O případné rozdíly (manka nebo přebytky) se musí upravit základ daně podle § 24 a 25 zákona o daních z příjmů.

Paušální výdaje

Paušální výdaje jsou nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání. Podnikatel totiž nemusí vést daňovou evidenci a výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů.

Výše výdajových paušálů se odvíjí od druhu příjmu. Od roku 2010 činí:

  • 80 % z řemeslných příjmů a z příjmů z podnikání v zemědělství,

  • 60 % z volných, vázaných a koncesovaných živností,

  • 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti,

  • 30 % z příjmů z pronájmu neprovozovaného podnikatelem.

Účetnictví

Každý podnikatel provozující podnikatelskou činnost na základě živnostenského či jiného oprávnění nebo zapsaný v obchodním rejstříku musí svoji činnost věrně a pravdivě zobrazovat. A to pomocí účetnictví nebo daňové evidence. Rozhodující účetní pravidla stanoví zákon o účetnictví (563/1991). Kdy je nutné vést účetnictví a kdy postačí jen daňová evidence?

Zákon o účetnictví  v § 1 stanovuje, kdo vede účetnictví. Ú­četnictví musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. Základním prvkem účetnictví je účetní záznam. Účetní záznam může být účetním dokladem, účetním zápisem či účetní knihou. Účetním záznamem je i výroční zpráva, účetní uzávěrka, odpisový plán či inventurní soupis.

Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku vedou účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku.

Fyzické osoby (podnikatelé i nepodnikatelé), kteří se rozhodnou dobrovolně vést účetnictví, jej vedou od prvního dne účetního období po období, ve kterém se takto rozhodli.

Podnikatelé – účastníci sdružení bez právní subjektivity vedou účetnictví od prvního dne následujícího po období, kdy se některý z účastníků stal účetní jednotkou (při posuzování obratu se bere každý účastník zvlášť, výše obratu se nesčítají).

Zahraniční osoby vedou účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku (v případě, že se nezapisují do obchodního rejstříku, vedou účetnictví ode dne zahájení činnosti na území ČR do skončení činnosti v ČR).

Jakým způsobem se vede účetnictví?

Každá účetní jednotka musí vést účetnictví od svého vzniku do svého zániku. Účtuje se podvojně o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví (tzv. účetní případy), tedy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. Tyto účetní případy se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí, tzv. účetní období. Není-li možné tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v období, v němž skutečnosti zjistily. Účtuje se vždy v souladu s účetními metodami. Vedením účetnictví může být pověřena jiná fyzická nebo právnická osoba, ale tím se účetní jednotka nezbaví odpovědnosti za vedení účetnictví.

Ministerstvo financí vydává České účetní standardy. Standard upravuje zásady účtování majetku i zdrojů krytí, sestavováním účetní závěrky, postupy účtování při konkurzu a likvidaci. Upravují také postupy při inventarizaci, sestavování přehledu o peněžních tocích.

Další informace k účetnictví jsou na stránce http://www.podnikatel.cz/specialy/zaklady-ucetnictvi/