První kroky

Jedná se o zveřejňování rad, metodik, postupů a informací pro začínající podnikatele ve fázi počátečního (do 1 roku) a následného (do 3 let) rozvoje včetně zveřejňování informací o činnosti Informačních center v SR a ČR a publikování nejfrekventovanějších dotazů a odpovědí.

Dotazy k podnikání na Slovensku zpracované česko-slovenskou právnickou firmou Advokátní kanceláří HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS (www.havelholasek.cz) se sídlem v Praze a s pobočkami v Brně, Ostravě a Bratislavě. Kancelář je jednou z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových trhů, konkurzu a vyrovnání, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení sporů.

Existuje hranice minimálního základního kapitálu pro společnost s ručením omezeným? Jaká část musí být splacena před vznikem společnosti?
Původně se plánovala změna zákona a snížení minimální hranice základního kapitálu od ledna 2015 na 1 eur, díky legislativním procesům k ní však nedošlo a stále platí hranice 5 000 eur. Přičemž každý společník je povinen vložit minimálně 750 eur. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí každý společník splatit alespoň 30 % svého peněžitého vkladu, celková hodnota splaceného základního kapitálu musí být nejméně 50 % celkové výše základního kapitálu (tedy peněžitých i nepeněžitých vkladů).

Jak vypadá proces založení s.r.o. na Slovensku a jak dlouho to trvá, co je k tomu potřeba?
Proces založení společnosti s ručením omezeným na Slovensku se téměř neliší od jeho podoby v ČR. Je třeba notářský zápis o založení společnosti s úplným zněním společenské smlouvy. Ten potom spolu s rozhodnutím jednatele o umístění sídla a souhlasem vlastníka nemovitosti s umístěním sídla slouží jako podklad živnostenskému úřadu k vydání oprávnění k podnikání pro zvolený okruh živností, čili předmětů podnikání. Pokud nepůjde pouze o volnou živnost, budou samozřejmě zapotřebí i další dokumenty týkající se např. odpovědné osoby, její kvalifikace atd. Do 90 dnů ode dne založení společnosti nebo od doručení listiny prokazující živnostenské oprávnění je nutné podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. V příloze nesmí chybět potvrzení banky o splacení základního kapitálu nebo čestná prohlášení členů orgánů. Soudní poplatek bude činit 331,50 eur. Celý proces trvá v ideálním případě cca 20 dní.

Pokud chci na Slovensku založit organizační složku české společnosti, co k tomu potřebuji a jak dlouho to trvá?
Organizační složka nebude mít samostatnou právní subjektivitu, právním subjektem je podnikatel v České republice. Organizační složka se pouze zapíše do slovenského obchodního rejstříku, přičemž její název musí obsahovat slova „organizační složka“, a na daňovém úřadu získává daňové identifikační číslo. Vedoucí organizační složky může být pouze fyzická osoba s pobytem na Slovensku, občan EU nebo občan ze zemí OECD. Česká společnost musí vydat rozhodnutí o zřízení organizační složky, poté je třeba zajistit patřičná oprávnění u slovenského živnostenského úřadu, podat návrh na zápis do obchodního rejstříku a uhradit soudní poplatek ve výši 331,50 eur. Celý proces za běžných okolností zabere 15 – 20 dnů.

Lze ve slovenské akciové společnosti stále používat anonymní akcie?
Akcie mohou výt vydávány buď jako akcie na jméno nebo jako akcie na doručitele. Akcie na doručitele však nelze vydat jako akcie listinné, ale pouze jako zaknihované. Možnost anonymních akcií tedy byla stejně jako v České republice omezena, aby se zabránilo zneužívání anonymním struktur společností.

Existují nějaké zásadní rozdíly, co se týče orgánů společnosti s ručením omezeným v českém a slovenském právním řádu?
Slovenská úprava se v této oblasti od té české liší jen v drobnostech. Orgány společnosti s ručením omezeným tedy tvoří stejně jako u nás valná hromada, jeden nebo více jednatelů a fakultativním orgánem, určí-li tak společenská smlouva společnosti, je dozorčí rada.

Může být jediná osoba ve společnosti s ručením omezeným zároveň jediným společníkem a jediným jednatelem? Může být jednatelem právnická osoba?
Jednočlenná společnost, tedy společnost o jednom společníkovi může ve slovenském právním řádu existovat a platí pro ni určitá specifika, zároveň neexistuje omezení, které by zakazovalo jedinému společníkovi být i jediným jednatelem. Podle slovenského obchodního zákoníku však jednatelem může být pouze fyzická osoba.

Je nějakým způsobem omezený počet společníků ve společnosti s ručením omezeným?
Společnost může mít minimálně jednoho, maximálně 50 společníků. Obvykle bývají společnosti zakládány s jedním až čtyřmi společníky a vyšší počty jsou spíše výjimkou.

Je ve slovenském právu zakázáno tzv. řetězení společností?
Řetězení společností znamená, že společnost s jediným společníkem se stane jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti, což přispívá k anonymitě skutečných vlastníků obchodních podílů a netransparentnosti vlastnických struktur celkově. Slovenský obchodní zákoník řetězení společností v této podobě zakazuje.