Podnikatelské sítě a klastry

Jedná se o zveřejňování informací o možnostech sdružování podnikatelských subjektů (MSP) ve fázi dalšího rozvoje (aliance, sdružení, zájmová sdružení právnických osob, klastry) za účelem synergie dobrovolně sdružených členů, získávání větších zakázek, na které by samostatné podnikatelské subjekty (MSP) nedosáhly, využití kapacit jednotlivých členů, zvětšení vyjednávací síly a rozložení nákladů.

Strategické aliance

Ustavení strategické aliance je procesem nastavení a údržby spolupráce mezi podniky nebo mezi podniky, univerzitami a organizacemi V&V.

Úspěch těchto aliancí závisí více na důvěře mezi partnery než na formálních smlouvách, i když v praxi jsou smlouvy také často používány.

Strategická aliance je formálním vztahem mezi dvěma nebo více stranami, jehož cílem je dosažení společných cílů nebo zajištění kritické podnikatelské potřeby, přičemž partneři zůstávají nezávislými organizacemi.

Strategická aliance může významně podpořit inovace ve vašem podniku, protože získáte přístup ke znalostem a zkušenostem ostatních partnerů. To je zvláště důležité pro MSP, které často nemají dostatek zdrojů pro to, aby měly svá vlastní oddělení V&V.

Kromě znalostí, zkušeností a duševního vlastnictví mohou partneři sdílet i produkty, distribuční kanály, výrobní kapacity, zdroje pro projekty.

Cílem je získat spoluprací, sdílením znalostí, zdrojů a rizik dodatečné výhody ve srovnání s individuálním úsilím.

Krátce řečeno, na alianci můžeme nahlížet jako na spojení sil a zdrojů, buď na určitou nebo neurčitou dobu, k dosažení společného cíle.

Strategická aliance umožňuje podnikům sdílet dovednosti, zdroje, informace, znalosti a zkušenosti. V některých případech každý jednotlivý podnik může alianci považovat za způsob, jak si pomoci: podnik získává přístup ke schopnostem apod. jiného partnera. V jiných případech je aliance ohniskem činností všech zúčastněných – podílí se na výrobě nebo poskytování služby, přičemž žádný z partnerů není výlučně zodpovědný.

Strategické aliance souvisí s trendy v podnikatelském prostředí, mezi něž patří:

 • Zplošťování (zplošťování hierarchie)
 • Zbavování se kompetencí, které nejsou klíčové, soustředění na klíčové
 • Aplikace analýzy klíčových kompetencí
 • Rostoucí složitost technologií, rychlejší cyklus vývoje.

Strategické aliance jsou přístupem k podnikání, který lze považovat za techniku, ale na nové aliance lze pohlížet i jako na nový model, novou podnikatelskou strukturu.

Strategické aliance jsou přístupem k podnikání, který lze považovat za techniku, ale na nové aliance lze pohlížet i jako na nový model, novou podnikatelskou strukturu.

Strategické aliance umožňují organizacím:

Zdokonalovat a rozšiřovat svoje schopnosti, nejen plnit smlouvy.

Získávat znalosti pro budoucnost.

Proaktivně realizovat technologickou strategii podniku.

Organizace může ustavit strategickou alianci ad hoc jako způsob řešení problémů v plánování a zdrojích; někdy se k tomu účelu tvoří konsorcia.

Proč vytvářet strategické aliance

Důvodů k vytvoření strategické aliance může být několik. Pokusme se zde shrnout aspoň ty nejzásadnější:

 • Silnější vyjednávací pozice – několik firem sdružených v alianci má vždy silnější vyjednávací pozici, ať již vůči bankám, dodavatelům, odběratelům anebo třeba státu.

 • Snazší expanze na zahraniční trhy – se silnou vyjednávací pozicí úzce souvisí i snazší expanze na zahraniční trhy. Aliance se může také zaručovat za závazky svých jednotlivých členů, i když to je charakteristické spíše pro holdingy a koncerny, o kterých bude řeč v samostatném článku.

 • Synergie – při spojení firem působících v příbuzných odvětvích je možné nalézt zajímavé synergie.

 • Snížení nákladů – typickým důvodem pro vytváření strategické aliance je snižování nákladů při cestě za cíly jednotlivých členů aliance.

 • Výzkum a vývoj – ačkoliv v České republice tato kategorie bohužel nepatří mezi nejčastější, ve světě je poměrně běžné, že se firmy z různých oborů spojí, aby spolupracovali na vývoji komplexnějšího produktu, který jim umožní prodat jejich vlastní řešení.

S kým se proč spojovat

Důležité však nejsou jen důvody proč strategickou alianci vytvořit, ale také s kým a proč ji tvořit. Na výběr máte v zásadě z několika možností, přičemž je třeba zejména v České republice uvažovat globálně a nepřemýšlet jen v intencích území České republiky.

Proč se tedy spojit:

 • s přímou konkurencí – spojení s přímou konkurencí se vyplatí zpravidla tehdy, působí-li tato konkurence primárně v jiné lokalitě, anebo oslovuje-li jiné zákazníky. Ze sdílení know-how, kontaktů i dalších informací pak mohou profitovat všichni členové aliance.

 • s nepřímou konkurencí – někdy si firmy mohou konkurovat i nepřímo. Jejich produkty nejsou přímými substituty, ale přesto působí na stejném trhu anebo jejich produkty jsou přímé substituty, ale firmy působí v různých lokalitách. Členové aliance tak mají často společné dodavatele a někdy i odběratele.

 • s firmami z blízkého oboru – společnosti působících v blízkých oborech často řeší stejné problémy a používají stejné komponenty. Výsledný produkt je ale jiný.

 • s firmami mimo obor – někdy, a je to zejména ve výzkumu a vývoji nebo při exportu může být výhodné spojit se s firmami, které nejen že nejsou vaší konkurencí, ale podnikají v něčem úplně jiném. Typicky se může jednat o případ vstupu na rizikovější zahraniční trh, kde spolu mohou členové aliance sdílet náklady na obchodní a právní zastoupení v dané zemi.

Ve strategické alianci lze využít synergických efektů: celek je víc než součet jeho částí. Strategická aliance může snadněji dosáhnout určitého cíle než jednotliví partneři. Touto skutečností samotnou nelze zdůvodnit založení strategické aliance, ale je dobré s ní počítat jako s dodatečnou výhodou.

Jak vytvářet strategické aliance

V závislosti na motivaci ke spolupráci může podnik začít plánovat předběžné fáze podle následujícího obrázku:

klustrzy

Vztahy mezi univerzitami a průmyslem v Evropě jsou stále intenzivnější a podíl základního výzkumu, prováděného v podnicích, klesá. V důsledku toho se zlepšují finanční výsledky podniků, ale současně ztrácí klíčové schopnosti v prostředí dynamických změn ve vědě a technologiích a mohou ztratit schopnost si později nové technologie osvojit.

Podniky si tedy musí pečlivě rozmyslet, jak budou spolupracovat s univerzitami a jinými organizacemi a co se mohou v procesu spolupráce naučit. Pokud je jejich jediným cílem získat výsledky projektu, jako by to byla obyčejná smlouva, pak jim mohou uniknout další příležitosti.

Inovace v MSP se mohou výrazně posílit, pokud se podniky, univerzity, výzkumná a technologická centra spojí do strategických aliancí, aby získaly přístup k novým myšlenkám a technologiím a mohly sdílet dovednosti, zdroje, znalosti a zkušenosti.

Strategické aliance nejsou ve světě ničím neobvyklým.

Nejvíc mohou prospět právě malým a středním podnikům, které mohou navzájem sdílet své kapacity i know-how a díky tomu zvýšit svoji prosperitu prostřednictvím využití synergií.

Klíčem k úspěchu je ochota vzájemně spolupracovat a kvalitní smlouva definující podmínky spolupráce, protože v případě prvních problémů se nelze na ústní dohody a jejich subjektivní interpretace příliš spolehnout.

Aliance vyžadují (a vynucují si) nové organizační struktury, nejen vazby mezi stávajícími organizacemi.

Když začne aliance fungovat, může podnik zavést do slibných nových oblastí, o kterých dříve neuvažoval.

To může být vzrušující, ale je třeba zachovat chladnou hlavu, udržet běh věcí pod kontrolou a po zralé úvaze zabudovat nové možnosti do strategického technologického myšlení.

Růst počtu strategických aliancí, ke kterému dochází v posledních letech, je způsoben hlavně ekonomickými faktory, protože v aliančních projektech jsou sdíleny náklady, rizika v projektech V&V, přístup ke znalostem a technologiím.

Zdroj: Businessvize.cz