Podnikatelské sítě a klastry

Jedná se o zveřejňování informací o možnostech sdružování podnikatelských subjektů (MSP) ve fázi dalšího rozvoje (aliance, sdružení, zájmová sdružení právnických osob, klastry) za účelem synergie dobrovolně sdružených členů, získávání větších zakázek, na které by samostatné podnikatelské subjekty (MSP) nedosáhly, využití kapacit jednotlivých členů, zvětšení vyjednávací síly a rozložení nákladů.

Inovační sítě jsou tvořeny propojenými organizacemi (podniky, univerzitami, vládními agenturami, atd.), které vytvářejí, získávají a integrují rozličné znalosti a dovednosti požadované pro vývoj komplexních technologií.

 

Inovační sítě jsou všemi formami organizací, které slouží k výměně informací, znalostí, zdrojů a učení se mezi nejméně třemi partnery, pomáhají realizovat inovace a jsou založeny na důvěře a stabilních vztazích.

V inovačních sítích jsou inovační aktivity koordinovány, právně nezávislé podniky sdružují své inovační potenciály, mezi podniky a dalšími partnery (vzdělávací a výzkumné instituce, politická uskupení atd.) se vytvářejí stabilní vztahy za účelem získání konkurenčních výhod společně a kooperativně a výsledkem spojeného úsilí jsou inovativní produkty (výrobky a služby) a procesy.

Samoorganizace je schopností těchto sítí kombinovat a rekombinovat získané znalosti bez centralizovaného vedení.

Šíření samoorganizujících se inovačních sítí má mnoho důvodů, ale jedním z nejdůležitějších je rostoucí globalizace.

Centrálním motivačním faktorem pro spolupráci v inovačních sítích (především pro MSP) je očekávání, že podnikatelé dosáhnou svých cílů snadněji a lépe, když budou spolupracovat, než kdyby zůstali osamoceni, a naděje, že prostřednictvím sítě získají okamžité výhody.

Inovační sítě mohou být mezisektorové, propojující lidi a organizace ze soukromého, veřejného a neziskového sektoru, a také multidisciplinární, shromažďující zkušenosti z různých specializovaných znalostních základen. Mohou být propojeny na různé komunity.

Výsledky praktické implementace ukazují, že inovační sítě mohou fungovat velice dobře, pokud se soustředí na následující cíle:

 • přenos výsledků základního výzkumu a vývoje do aplikovaného V&V a dále do praxe

 • posilování inovačního potenciálu odvětví nebo překonávání hranic odvětví

 • posilování inovačního potenciálu regionu nebo formování regionálního profilu

 • transfer technologií – efektivní a rychlá diseminace a aplikace nových technologií

 • podporu internacionalizace (zvláště důležitá pro MSP)

Sítě mohou přinést partnerům mnoho výhod. Umožňují skupinám podniků pustit se do činností, které jsou za hranicemi možností jednotlivých členů sítě, jako je např. marketing, vzdělávání a V&V. Vedení firem zastoupených v síti se seznamuje s nejlepšími postupy a novými metodami podnikání. Sítě rovněž usnadňují výměnu znalostí mezi členy.

Výhody a nevýhody inovačních sítí

Výhody inovačních sítí:

inovacni site

 

Nevýhody inovačních sítí:

inovacni site2

Hlavními faktory podmiňující úspěch inovační sítě výběr partnerů a vztahy mezi nimi

Aby byl inovační síť udržitelná, měly by být splněny všechny níže uvedené podmínky.

inovacni site3

Jsou-li podmínky splněny, je třeba začít s kontrolou předpokladů podle následujících bodů:

 • společné cíle

 • schopnost partnerů komunikovat a učit se

 • schopnost přijímat a šířit informace

 • schopnost reagovat na problémy partnerů

 • podobný přístup k rozhodování, dobrovolná spolupráce

 • ekonomická výhodnost spolupráce pro všechny partnery

 • rozvoj vazeb důležitých pro inovace, propojení zdrojů a využití spolupráce

Je nutné identifikovat a posoudit rizikové faktory potenciálních partnerů inovační sítě.

Jedná se o:

 • rozdílné cíle a strategie partnerů

 • nedostatečnou identifikaci partnerů (na osobní úrovni) s cíli spolupráce

 • rozdílné zájmy a potenciální vliv partnerů, které mohou vést k nerovnoměrnému rozdělení zdrojů

 • oportunistické chování jednotlivých partnerů sítě

 • příliš velký počet partnerů v síti, který ji dělá nepřehlednou

 • přehnaná potřeba souladu, vyhýbání se konfliktům, vyloučení konkurence mezi partnery jsou v rozporu s původním záměrem – místo aby inovace podporovaly, tak jim brání.

Inovační prostředí podniku (z pohledu jednoho podniku) a možných partnerů, kteří připadají v úvahu při založení inovační sítě

podnik

Po kladném zvážení všech faktorů můžeme přistoupit k budování inovační sítě.

Zdroj: innosupport.net